Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, November 29, 2020
 
PC Thái Nguyên tích cực triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
 
2020-10-14 14:48:19

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 09/11 hàng năm theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Thực hiện Ngày pháp luật năm 2020 của EVN với chủ đề “Hoàn thành rà soát, xây dựng, thực hiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và việc tham gia xây dựng, thực thi pháp luật”, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã triển khai “Ngày pháp luật” liên tục, xuyên suốt trong cả năm 2020 với nhiều nội dung, hình thức, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2020.

Trên cơ sở chủ đề, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị, PC Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là công tác thực hiện, tuân thủ pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNNPC; bám sát nhiệm vụ của EVNNPC, đơn vị, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức pháp chế, người làm công tác pháp chế trong công tác này.

Về nội dung, các đơn vị thực hiện lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN và đơn vị, chú trọng tuyên truyền các Quy chế quản lý nội bộ của EVN ban hành có phạm vi áp dụng trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam như: Quy định về công tác Văn phòng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Quy chế Quản trị trong tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam,…; CBCNV chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của EVN trong thực thi công việc; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị; Tích cực học hỏi, áp dụng các mô hình, cách làm hay, hình thức mới để hưởng ứng Ngày pháp luật tại đơn vị.