Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Ban Quản lý dự án Điện lực Thái Nguyên

  Ban Quản lý dự án

  Chức năng: Tổ chức quản lý và thực hiện: các dự án ĐTXD/công trình nguồn điện và/hoặc lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hoặc địa bàn khác do PCTN được giao làm chủ đầu tư và/hoặc được giao quản lý A; Các dự án VT&CNTT, kiến trúc, phương tiện vận tải,…; Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát các công trình/dự án do PCTN ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát với các chủ đầu tư/chủ công trình; Các hạng mục/công trình thuộc nguồn vốn SXKD, SCL, khắc phục thiệt hại tài sản cố định theo các quy định hiện hành của Nhà nước, EVN, EVNNPC.