Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Phòng Kế hoạch và Vật tư

  PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ VẬT TƯ

  Chức năng: Tham mưu tổng hợp giúp Ban Giám đốc Công ty về công tác kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ kế hoạch SXKD, SCL, SCTX, , tiếp nhận lưới điện, quản lý cấp phát vật tư phục vụ cho hoạt động SXKD của PCTN.