Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Phòng Viễn thông & Công nghệ thông tin

  Phòng Viễn thông & Công nghệ thông tin

  Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty về công tác CNTT&VTDR; nghiên cứu ứng dụng các giải pháp CNTT&VTDR phục vụ SXKD và khai thác quản lý vận hành hạ tầng CNTT&VTDR thuộc phạm vi quản lý của PCTN