Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Tài liệu VHDN

  Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  07/10/2022 7:16:47 SA
  Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Bộ quy tắc ứng xử VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Bộ quy tắc ứng xử VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  24/10/2019 10:49:36 SA
  Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Bộ quy tắc ứng xử VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Quyết định về việc ban hành tài liệu văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Quyết định về việc ban hành tài liệu văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  24/10/2019 10:49:22 SA
  Quyết định về việc ban hành tài liệu văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Quyết định về việc Phê duyệt đề án chiến lược phát triển VHDN giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Quyết định về việc Phê duyệt đề án chiến lược phát triển VHDN giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  24/10/2019 10:49:05 SA
  Quyết định về việc Phê duyệt đề án chiến lược phát triển VHDN giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Bộ quy tắc ứng xử Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Thái Nguyên
  Bộ quy tắc ứng xử Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Thái Nguyên
  24/10/2019 10:48:46 SA
  Bộ quy tắc ứng xử Văn hóa Công ty Điện lực Thái Nguyên
  Thông điệp của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
  Thông điệp của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
  24/10/2019 10:44:10 SA
  Thông điệp của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc