Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Phòng Quản lý đầu tư

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

  Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc trong công tác thẩm tra, thẩm định, trình duyệt các dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; Quản lý công tác lập, thẩm tra, thẩm định trình duyệt dự toán trong đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sản xuất kinh doanh, sản xuất khác của Công ty quản lý theo phân cấp ủy quyền của EVNNPC; Kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án; tham gia thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.