Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Phòng Tổ chức và Nhân sự

  PHÒNG TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

  Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy quản lý; Công tác cán bộ; Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Công tác lao động, tiền lương; Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe người lao động; Công tác văn hóa doanh nghiệp và xây dựng cơ quan văn hóa; Công tác chấm điểm KPIs, VSTBPN trong PCTN.