Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Phòng Tài chính kế toán

  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh tế tài chính, hạch toán kế toán của PCTN theo quy định của Nhà nước và phân cấp của ngành.