Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Phòng Điều độ

  PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

  Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty thực hiện chức năng chỉ huy, điều khiển, quản lý, điều hành công tác điều độ, điều khiển giám sát xa các TBA 110kV không người trực, có người trực trên hệ thống điện địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy trình, quy phạm và phân cấp.