Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

  Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế

  Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác pháp chế và những vấn đề có liên quan đến hoạt động của PCTN; bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của PCTN, công tác ISO, công tác Cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác an ninh quốc phòng, công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản.