Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện

  Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện

  Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty trong việc quản lý, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động mua, bán điện, công tác kiểm toán năng lượng thuộc phạm vi quản lý của PCTN