Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Phòng Kỹ thuật

                 PHÒNG KỸ THUẬT

  Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, điều hành công tác kỹ thuật, vận hành và sửa chữa hệ thống lưới điện, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa trong SXKD; Công tác khoa học công nghệ và môi trường; Công tác 5S lưới điện của PCTN.